સંપર્ક

શ્રી ઈ. મો. જીનવાળા કેળવણી મંડળ સંચાલિત

શ્રીમતી કે. ડી. પટેલ કમ્પ્યૂટર સાયન્સ સેન્ટર

captcha